Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

9252 46b4 420
Reposted fromverronique verronique
9496 06cf 420
12 Monkeys
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viafilmowa filmowa

March 12 2020

1621 14dc 420
Reposted fromverronique verronique

March 11 2020

0198 e781 420
Reposted fromverronique verronique

March 04 2020

Czeka Was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
— Zbigniew Herbert // List do studentów PWST
Reposted fromverronique verronique

March 02 2020

7669 c652 420
Reposted fromverronique verronique

February 29 2020

8708 b260 420
Reposted fromnyaako nyaako
8734 67be 420
Reposted fromnyaako nyaako
8747 5c6d 420
Reposted fromnyaako nyaako
8708 b260 420
Reposted fromnyaako nyaako
8616 a7f2 420
Reposted fromnyaako nyaako
8628 5e41 420
Reposted fromnyaako nyaako
8604 1a10 420
Reposted fromnyaako nyaako
8578 a538 420
Reposted fromnyaako nyaako

February 25 2020

Truth cannot be brought down; rather, the individual must make the effort to ascend to it. You cannot bring the mountaintop to the valley. If you would attain to the mountaintop, you must pass through the valley, climb the steeps, unafraid of the dangerous precipices.
— Jiddu Krishnamutri
Reposted fromverronique verronique

February 23 2020

5859 4ac5 420
Reposted fromverronique verronique

February 22 2020

Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl

February 18 2020

7255 1d0b 420
Reposted fromverronique verronique

February 16 2020

Someone can be madly in love with you and still not be ready. They can love you in a way you have never been loved and still not join you on the bridge. And whatever their reasons you must leave. Because you never ever have to inspire anyone to meet you on the bridge. You never ever have to convince someone to do the work to be ready. There is more extraordinary love, more love that you have never seen, out here in this wide and wild universe. And there is the love that will be ready.
— N. Waheed
Reposted fromverronique verronique

February 15 2020

Your fear is a map to your freedom.
— Alexandra Michelle
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl