Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1143 31c6 420
Reposted fromPoranny Poranny viagaszka gaszka

March 20 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
3315 ad41 420
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 19 2017

3221 e600 420
Reposted fromClary Clary

March 18 2017

5862 6b75 420
Reposted fromnyaako nyaako
5848 97e6 420
Reposted fromnyaako nyaako
5729 48df 420
Reposted fromnyaako nyaako
5647 e338 420
Reposted fromnyaako nyaako
5618 33de 420
Reposted fromnyaako nyaako
5606 170e 420
Reposted fromnyaako nyaako
5636 16cc 420
Reposted fromnyaako nyaako

March 16 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 15 2017

Yes it bothers me. But one day it won’t.
— everything heals with time (via shes-breakingdown)
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul

March 14 2017

9298 8a57 420
Reposted fromverronique verronique

March 13 2017

6611 cbcd 420
Reposted fromrisky risky
Kocha(ła)m cię
— 01:05
Reposted fromClary Clary

March 12 2017

Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz "Gesty"
Reposted fromPoranny Poranny viaterazjestlato terazjestlato

March 11 2017

2677 9a08
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl