Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

1194 b3f2 420
Reposted fromssozs ssozs

September 12 2017

8268 0140 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

September 10 2017

Od niepamiętnych czasów nie da się oddzielić poezji od symbolizmu. Tak jak nie można oddzielić piratów od rumu.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13

September 08 2017

4352 f5cd 420
Reposted fromnyaako nyaako
4166 8dcf 420
Reposted fromnyaako nyaako
4150 a4f7 420
Reposted fromnyaako nyaako
4125 7cfd 420
Reposted fromnyaako nyaako
4116 01d9 420
Reposted fromnyaako nyaako

September 05 2017

6036 3b70 420
Reposted fromverronique verronique

September 02 2017

When I was young, I was torn between two passionate, conflicting interests and ambitions - the pursuit of science and the pursuit of art. I found no reconciliation until I became a physician. I think all physicians enjoy a singular good fortune, in that we can give full expression to both sides of our natures, and never have to suppress one in favour of the other.
— Oliver Sachs
Reposted fromverronique verronique

September 01 2017

Reposted fromnfading nfading
6736 8475 420
Reposted fromverronique verronique

August 29 2017

(...) może prawie nikt na świecie nie pragnie wolności. Ludzie tylko myślą, że jej pragną. To wszystko iluzja. Gdyby naprawdę dano im wolność, większość nie wiedziałaby, co począć. Lepiej to zapamiętaj. Ludzie w rzeczywistości lubią niewolę.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13

August 28 2017

Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13

August 27 2017

Kręcąc papierosa, to znaczy nabierając szczyptę tytoniu z paczki i kładąc go na bibułkę i kręcąc papierosa, jest tak, że zarabia się na tego papierosa, pracując przy nim, a zapłatą jest jego wypalenie. Nie ma tego przy gotowych papierosach. Nie lubię rzeczy niezarobionych. Niesmaczne są.
— Edward Stachura - Dzienniki.
Reposted fromPoranny Poranny
1310 839d 420
Edward Stachura - Dzienniki.
Reposted fromPoranny Poranny

August 26 2017

1419 ae19 420
Reposted fromnyaako nyaako
1433 bf6f 420
Reposted fromnyaako nyaako
1431 bad6 420
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl