Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

8608 e83b 420
Reposted fromverronique verronique

November 22 2017

ISMENE: you are a person in love with the impossible.
 ANTIGONE: and when my strength is gone I’ll stop.
— Anne Carson/Sophocles „Antigonick”
Reposted fromverronique verronique

November 21 2017

ISMENE: you are a person in love with the impossible.
 ANTIGONE: and when my strength is gone I’ll stop.
— Anne Carson/Sophocles „Antigonick”
Reposted fromverronique verronique

November 16 2017

I am looking for someone to share in an adventure that I am arranging, and it’s very difficult to find anyone.
— J.R.R. Tolkien „Hobbit”
Reposted fromverronique verronique

November 13 2017

Co Ty sobie myślałeś !! - wykrzyczała mi prosto w twarz...
-Myślałem sobie że kocham i jestem kochany.
Myślałem że ja i Ty to jedno, a odkryłem że ja to ja, a Ty to ty.
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

November 11 2017

7065 12f7 420
Reposted fromverronique verronique
6583 3571 420
Reposted fromnyaako nyaako
6548 4300 420
Reposted fromnyaako nyaako

November 07 2017

Reposted fromhardbitch hardbitch
Kochać to czasem nosić pod skórą odłamki starego lustra, w którym świat był dobrym miejscem.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie

November 03 2017

-(...) Myślę, że w każdym głębokim smutku kryje się odrobina komizmu.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13

November 02 2017

7326 3cf4 420
Reposted fromdojenka dojenka

October 31 2017

5384 d138 420
Reposted fromnyaako nyaako

October 30 2017

7983 8dcc 420
Reposted fromPoranny Poranny

October 29 2017

Chyba jesteśmy uzależnione od tego, aby ktoś przy nas był, bo go "potrzebujemy"... Chyba pokochamy mężczyznę najpiękniejszą miłością, gdy go nie będziemy potrzebować. To jest największa miłość - kochać kogoś dlatego, że go nie potrzeba kochać.
— o.Szostak sparafrazowany
Reposted fromdojenka dojenka

October 28 2017

Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13

October 27 2017

4200 c353 420
Reposted fromverronique verronique

October 24 2017

Travel and tell no one, live a true love story and tell no one, live happily and tell no one, people ruin beautiful things.
— K. Gibran
Reposted fromverronique verronique

October 22 2017

Tak się nie należy żegnać, ale czasem tylko tak można. Trzymaj się, cześć.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie

October 21 2017

8493 730c 420
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl