Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die

February 18 2017

Stał się jedynie źródłem smutku, syntezą tego, czym prawdopodobnie nigdy nie będę, choć dysponuję wszelkimi możliwościami.
— Historia ucieczki
Byłem głupcem i wydawało mi się, że widzę w niej to, co odnalazłem w tobie.
— Historia ucieczki

February 16 2017

3696 38ef 420
Reposted fromNajada Najada

February 15 2017

I need to remember one thing. You are, and always will be extremely dangerous to me. I need to be very, very cautious when you are around.
— Nocne przemyślenia.
Reposted fromPoranny Poranny
6511 ca01 420
Wiersz pochodzi z tomu "Szepty i szyki"
Reposted fromPoranny Poranny

February 14 2017

3975 e96c 420
Reposted fromnyaako nyaako
3947 2705 420
Reposted fromnyaako nyaako

July 10 2015

A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing
Zdaje się, że życie jest niemal wszędzie jednakowe: brzydkie, cuchnące, pełne robactwa, wstrętnych tajemnic i ciemnych zaułków. Niemniej życie jest życiem i trzeba się z nim pogodzić jakiekolwiek by ono było.
— Ethel Lilian Voynich – Szerszeń
Reposted frompuella13 puella13
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1606 3842 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1633 75c4 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1635 110e 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1483 e4be 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 09 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

Bo dłońmi można zapamiętać wszystko

każdy najmniejszy szczegół

i łokieć i powieki

i przymykanie okna kiedy nam chłodniej we włosy

bo dłońmi można tak samo jak ustami nauczyć się

drugiego człowieka

na pamięć

— Kaja Kowalewska
Reposted fromdilemma dilemma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl